söndag 16 april 2017

OECD: Beakta cyklisters upplevda trygghet

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp som även omfattar cyklisternas upplevda trygghet:

Recommendation 14: Cycle safety plans should address safety improvement and the improvement of perceived safety.

Om det upplevs som otryggt att cykla, kommer många välja andra färdmedel som de uppfattar som säkrare.

Jag noterar att detta är en punkt som ofta missas. En svensk kampanjorganisation påstår att de kan svartmåla cykling med det goda syftet att påverka beteende och därigenom minska olyckorna. Men om svartmålningen skrämmer folk från att cykla så försvinner hälsovinsterna, vilket troligen innebär en nettoförsämring.

De flesta har goda alternativ till cykling och kommer därför hellre gå, ta bussen eller köra bil om cykling upplevs som otryggt eller krångligt.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

Inga kommentarer: