fredag 7 april 2023

Hjälmtjat hindrar sällancyklister

Elsparkcyklar har gjort sitt intåg, och man ser lätt att dess förare sällan bär hjälm. Det bekräftas av Transportstyrelsens rapport om elsparkcyklar.

En trolig anledning är att elsparkförarna gör spontana resor och inte har planerat att ta med en hjälm till elsparkresan. Vanliga cyklister har hjälm i högre utsträckning, cirka två tredjedelar enligt VTI. En observation som envar kan göra är att vanliga cyklar används främst till sport, vardagsresor eller pendling. Sådana resor är mer planerade, eller rentav rutinmässiga, vilket gör det lättare att planera in hjälmbruk.

Om man vill öka cyklandet, vilken slutsats ska dras av detta? Jo, att de som sällan cyklar inte vill ha hjälm. För att locka nya grupper till cykling måste hjälmlagen slopas och hjälmtjat upphöra.

Gör ett tankeexperiment: Om inte cykelhjälmar funnits, hade explosionen av elsparkcyklar inträffat decennier tidigare, fast med vanliga cyklar? Det kan vara så, eftersom tröskeln för sällancyklister hade sänkts. Betänk att sällancyklister ofta åker bil eller buss, och då inte bär hjälm. De som åker elsparkcykel tycks betrakta fordonet som något annat än en vanlig cykel, varpå hjälm inte behövs.

Om undersökningen
Inför Transportstyrelsens undersökning om elsparkcyklar gjordes sammanlagt 1649 intervjuer. En av frågorna gällde hjälmbruk.

Inom Helsingborgs hemtjänst intervjuades 33 personer som använder elcykel i sin vardag. Åttiofyra procent använder alltid eller oftast hjälm.
Elsparkcykel används till mer spontana resor. Bland 56 tillfrågade brukare av elsparkcykel uppger hälften att de tar elsparkcykel mindre än en gång i veckan. Och bara 27% använder oftast eller alltid hjälm.

Källor
Slutrapport Utredning behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon – slutsatser, förslag och bedömningar. TSV 2019-5394. Transportstyrelsen

Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2015: resultat från VTI:s senaste observationsstudie