söndag 5 februari 2017

Missuppfattningar och fel runt polisens böteslista för cyklisterCyklisternas olyckor beror sällan på sina regelöverträdelser, visar forskning

På cykelforum finns många som tycker om att dela en lista på bötesbelopp för cyklister. Bötesbeloppen stämmer men det finns flera fel och missuppfattningar som verkar följa med böteslistan.

Böter gör dig inte säkrare
En vanlig missuppfattning är att trafiken blir säkrare om cyklister blir bättre på att följa reglerna. Men forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och studier från Folksam och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar tvärtom att olyckorna sällan beror på att cyklisterna bryter mot reglerna.

Stoppa rikspolisens häxjakt på cyklister. Krister Isaksson på Expressen Debatt

Cykelbana inte alltid säkrare
En annan vanlig uppfattning är att det är säkrast för cyklister att hålla sig på cykelbanan. Det är böter på 500 kr för att bryta mot detta. Men ibland kan det vara säkrast att cykla på körbanan bland bilisterna, eftersom cykelbanan är dåligt underhållen eller helt enkelt undermålig. Riksdagens trafikutskott har därför sagt att cykelbanetvånget bör avskaffas.

Många cykelbanor i tätort är dubbelriktade trots att all forskning, och myndigheternas egen handbok, säger att de ska vara enkelriktade på ömse sidan gatan. Detta för att förbättra samspelet mellan cyklister och andra trafikanter i korsningar. Den så kallade GCM-handboken utges av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Där rekommenderas att dubbelriktade cykelbanor i stadsmiljö bör byggas om till enkelriktade.

Cykelfrågor. Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5
Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (PDF).
Anledningen till att dubbelriktade är mindre säkra än enkelriktade, är att de ger dålig säkerhet i korsningar där samspelet mellan fotgängare, cyklister och bilister försvåras.

Cykling mot enkelriktat ofta riskfritt
Att cykla mot enkelriktat ger 500 kr i böter. Men många gånger går det utmärkt att cykla mot enkelriktat och därför har många enkelriktade gator skyltats om så att cyklister får köra åt båda hållen.

Nu får du cykla mot enkelriktat. Göteborgs-Posten

Cyklister är inte mer utsatta än fotgängare
Polisen i Halland skriver på sin sida att de fokuserar på cyklister eftersom dessa är den mest olycksdrabbade trafikantgruppen. Men det stämmer inte heller, för fotgängare är en större skadegrupp. Anledningen till detta missförstånd är att fotgängare nästan bara betraktas som trafikskadade när de blir påkörda, och nästan aldrig när de trillar i en fallolycka. Cyklister däremot räknas som trafikskadade oavsett om något annat fordon var inblandat.


Trafikskador och fallskador bland barn i Sverige

Det syns i Socialstyrelsens patientregister, där fotgängares så kallade fallolyckor är fler än alla trafikolyckor med fordon sammanlagt. Ibland antecknar sjukvården att fallolyckan skedde i trafikmiljö, men oftast läggs de bara i kategorin "övrigt" och kommer då inte till polisens kännedom.

Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen

Ökat hjälmbruk ger inget avtryck i skadetalen
Vuxna som cyklar med barn utan cykelhjälm kan få böta 500kr. Men när olyckan väl sker så är cyklister inte mer utsatta för skallskada än gående och bilister. Ökat hjälmbruk har inte påverkat detta. Samma utveckling syns i andra länder med hjälmlagar. Så man kan fråga sig vad nyttan med denna bot är.


Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn - Trafiktekniska Föreningens tidskrift Reflexen

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. British Medical Journal


Till sist, här kommer polisens böteslista direkt från hemsidan:
Reflexer räddar liv! Böteslistan på Polisen.se