torsdag 20 april 2017

OECD: Utforma korsningar med omsorg

De flesta rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är allmänt hållna, men den sista handlar om hur cykelbanor ska dras genom korsningar:

Recommendation 18: Authorities must critically examine bicycle facility junction design and deploy known safety-improving measures to decrease crash risks.

På en cykelbana som dras genom en korsning som även trafikeras av motortrafik blir det såklart blandtrafik. Ett sätt att minska konflikter är att bygga en egen bana för högersvängande cyklister. Man kan också ge cykelbanan en avvikande färg, men det knepet bör användas sparsamt, enligt rapporten.

Jaha, det var den sista rekommendationen! Titta gärna i rapporten om det är något särskilt du tänker på, för den är nyanserad och rättfram.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 19 april 2017

OECD: Bygg cykelbanor om farten inte kan sänkas

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp även på cykelbanor:

Recommendation 17: Where speeds cannot be lowered, or where justified by traffic densities, authorities should seek to separate bicycle and motor traffic whenever feasible.

Cykelbanor ökar säkerheten på sträcka, men i korsningar kan de i själva verket försämra säkerheten. Ett alternativ är därför att sänka farten och minska trafiken på den vanliga körbanan, för att på så vis göra den mer cykelvänlig.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 18 april 2017

OECD: Gör farthindren säkra för cyklister

I sin rapport om cykelsäkerhet och hälsa rekommenderar ITF/OECD att sänka farten där cyklister blandas med motortrafikanter. Men eventuella farthinder måste vara säkra för cyklister:

Recommendation 16: Where appropriate, traffic speeds should be limited to less than 30km/hr where bicycles and motorised traffic mix but care should be taken so that speed control devices do not create hazards for cyclists.

Gupp, stolpar och skyltar bör utformas så att de är säkra för cyklister.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 17 april 2017

OECD: Underhåll cykelbanorna

Helhetssynen som genomsyrar ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa träffar också underhåll av cykelbanor:

Recommendation 15: The deployment of cycling infrastructure should be accompanied by adequate levels of maintenance and enforcement of access rules.

Infrastrukturen måste underhållas för att behålla sin funktion. I Sverige visade Anna Niska i en rapport från 2009 att var fjärde singelolycka kan relateras till halka. Det gäller inte bara snö och is, utan även det grus som används till halkbekämpning och som sedan blir kvar när snön har smält.

En personlig reflektion är att grönska är en ständig utmaning för många väghållare i Sverige. Om den inte hålls efter så skymmer den sikten, smalnar av cykelbanan och orsakar lövhalka.

Tema Skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade i STRADA

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

söndag 16 april 2017

OECD: Beakta cyklisters upplevda trygghet

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa tar ett helhetsgrepp som även omfattar cyklisternas upplevda trygghet:

Recommendation 14: Cycle safety plans should address safety improvement and the improvement of perceived safety.

Om det upplevs som otryggt att cykla, kommer många välja andra färdmedel som de uppfattar som säkrare.

Jag noterar att detta är en punkt som ofta missas. En svensk kampanjorganisation påstår att de kan svartmåla cykling med det goda syftet att påverka beteende och därigenom minska olyckorna. Men om svartmålningen skrämmer folk från att cykla så försvinner hälsovinsterna, vilket troligen innebär en nettoförsämring.

De flesta har goda alternativ till cykling och kommer därför hellre gå, ta bussen eller köra bil om cykling upplevs som otryggt eller krångligt.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

lördag 15 april 2017

OECD: Cyklister är olika

I ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa beaktas att alla cyklister är olika:

Recommendation 13: Authorities should match investments in cycle safety to local contexts, including levels of bicycle usage and account for cyclist heterogeneity.

Cyklister kan vara unga eller gamla, nybörjare eller erfarna, på väg till jobbet eller på söndagsutflykt.

Här tänker jag att cykelbanorna måste vara tillräckligt breda för att medge omkörning och cykling i bredd. En förälder vill kanske kunna prata med barnet, och då är det praktiskt att kunna cykla i bredd.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

fredag 14 april 2017

OECD: Säkra upp korsningar med lägre hastighet

ITF/OECD har gått igenom forskningen, och i deras rapport om cykelsäkerhet och hälsa får korsningar en egen punkt:

Recommendation 12: Cycle safety policies should pay close attention to junction design – visibility, predictability and speed reduction should be incorporated as key design principles.

Nästan var tredje omkommen cyklist i Europa dog i en korsning. Men det finns sätt att göra korsningarna säkrare: sänkt fart för motortrafiken, samt bättre sikt och förutsägbarhet bör beaktas i utformningen av korsningar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

torsdag 13 april 2017

OECD: Beakta även motortrafikanters ansvar

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa omfattar även olycksrapporter.

Recommendation 11: Cyclists should not be the only target of cycling safety policies – motorists are at least as important to target.

Det är svårt att veta vem som är mest "skyldig" när det gäller kollisioner mellan cyklister och motorfordonsförare. Det är rimligt att anta att eftersom omkomna cyklister inte kan ge sin version, så kan det finnas en skevhet i de olycksrapporter som görs.

När vi jobbar med cykelsäkerhet är det därför viktigt att beakta inte bara cyklisters ansvar. Även motortrafikanter har ett ansvar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 12 april 2017

OECD: Tunga lastbilar en fara för cyklister

De flesta av rekommendationerna i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa är av allmän karaktär. Men nummer tio pekar ut tunga lastbilar som en risk:

Recommendation 10: Safety policy should target crashes between Heavy Goods Vehicles and Bicycles due to the especially serious consequences of these crashes and their (relative) frequency.

Tunga lastbilar är överrepresenterade i cykelolyckor. Det beror delvis på att när chauffören ska svänga höger och tittar över axeln, så syns bara en vägg. Nya regler för tunga lastbilar är på gång inom EU, men fördröjdes av Sverige.

Sverige lobbar mot säkrare lastbilar. Patrik Kronqvist, Expressen

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 11 april 2017

OECD: Sänk farten

ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa innehåller en del självklarheter, som punkt nio:

Recommendation 9: Speed management acts as “hidden infrastructure” protecting cyclists and should be included as an integral part of cycling safety strategies.

Data visar att risken för allvarliga olyckor är högst vid hastigheter över 40 km/h och på natten.

Jag noterar här att hastighet inte bara handlar om krockvåld, utan om att underlätta det samspel som bidrar till att kollisioner undviks.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 10 april 2017

OECD: Utbilda alla trafikanter i cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till trafikanterna:

Recommendation 8: Authorities should ensure that all road users receive cycling training covering riding skills and use of both roads and bicycle-specific facilities. This training can be part of a broader safety training programme that many authorities have put in place targeting children and young adults.

Att se till att både motortrafikanter och cyklister förväntar sig och förstår varandras troliga agerande gör att konflikter och skador kan förebyggas. Ett sätt att uppnå det är att utbilda barn och unga i cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

söndag 9 april 2017

OECD: Samordna myndigheter som berör cykling

Systemtänket i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa sträcker sig även till stadsplanering och hälsa:

Recommendation 7: Authorities should establish top-level plans for cycling and cycling safety and should ensure high-level coordination among relevant government agencies to ensure that cycling grows without aggravating safety performance.

Samordning även utanför transportsektorn kan göra det lättare att nå mål för cykelsäkerhet och hälsa.

Notera frasen "safety performance" som syftar på att cykelsäkerhet inte bara går ut på att räkna antalet skador. För att veta hur säkert det är att cykla måste man slå ut skadorna på hur mycket det cyklas.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

lördag 8 april 2017

OECD: Satsa på systemtänk

Tyngdpunkten i ITF/OECD:s rapport om cykelsäkerhet och hälsa ligger på ett säkert system. Det illustreras fint av rekommendation nummer sex:

Recommendation 6: Authorities seeking to improve cyclists’ safety should adopt the Safe System approach -- policy should focus on improving the inherent safety of the traffic system, not simply on securing marginal improvements for cyclists in an inherently unsafe system.

Man ska alltså ta ett helhetsgrepp på trafiken och bygga ett säkert system som är förlåtande.

Systemet ska också vara förutsägbart. Trafikanterna ska veta hur de förväntas agera och hur andra agerar. Vägmiljön ska kännas igen och vara förutsägbar för alla trafikanter. Jag tror jag vi är rätt dåliga på förutsägbarhet i Sverige när det gäller cykling.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

fredag 7 april 2017

OECD: Mät cyklingen

I ITF/OECD:s utmärkta rapport "Cycling, Health and Safety" finns en serie rekommendationer. Här är den femte:

Recommendation 5: National authorities should set standards for and collect or otherwise facilitate the collection of accurate, frequent and comparable data on bicycle usage.

För att veta om cyklingen blir säkrare räcker det inte med olycksdata, man måste veta hur mycket det cyklas också. Som rapporten noterar så är det inte nödvändigtvis bra med minskande cyklistskador, eftersom de skulle kunna bero på minskad cykling. Eftersom cykling är hälsosamt vore detta tvärtom en negativ utveckling.

Att veta hur mycket det cyklas är också viktigt för att kunna göra jämförelser mellan länder och mellan trafikslag.

I rapporten föreslås cyklingen mätas i antalet cyklade kilometer eller cyklade timmar. Det gör vi redan i Sverige, både på riksnivå och lokalt. Kanske skulle de kommunala räkningarna behöva samordnas.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

torsdag 6 april 2017

OECD: Samordna polis- och sjukvårdsdata

Vi har hunnit till punkt fyra i serien av OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa. Den här punkten är nog den mest spännande hittils, gällande hur den hanteras i praktiken i Sverige.

Recommendation 4: National authorities should set standards for and collect or otherwise facilitate the collection of data on non-fatal cycling crashes based on police reports linked, in either a systematic or periodic way, to hospital records.

Här noterar OECD åter att sjukhusdata brukar visa fler skador är polisdata, eftersom allt inte rapporteras till polisen. I Sverige har vi kommit en bit på vägen när det gäller att sammanfoga de två källorna i STRADA, en databas som Transportstyrelsen har hand om.

Strada, cyklistskador och fallolyckor
Jag ska göra en extra notering om STRADA. Rapporter från STRADA används ofta till rubriker som "Cyklister är största skadegruppen". Det beror delvis på att STRADA missar många fallolyckor, vilka är långt större till antalet än cykelskador.

För att en fallolycka ska registreras av STRADA måste sjukvårdspersonalen notera den som en trafikolycka och mata in den i STRADA. Men i sjukvårdens egna system ICD10, kan man se att de flesta fallolyckor hamnar i kategorin "övrigt" (platskod .9), så man vet inte om de skedde i trafikmiljö eller i hemmet, skolan, osv. När det gäller cykel kan man misstänka att nästan alla olyckor betraktas som trafikolyckor eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat.

Jag har skrivit lite mer om fallolyckor och ICD10:
Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

onsdag 5 april 2017

OECD: Slå ut skadorna på antalet cyklister

Det finns många bra rekommendationer för ökad hälsa och cykelsäkerhet i ITF/OECD:s rapport "Cycling, Health and Safety". Den tredje är en av mina favoriter:

Recommendation 3: Efforts must be made to harmonise definitions of terminology so as to be able to make reliable international comparisons of cyclist safety.

Här noterar ITF att när man gör statistik på trafikskador så måste man hämta data från såväl polisen som sjukvården, eftersom polisen inte får reda på allt.

Men det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till, nämligen hur mycket det cyklas. Anta att cykelskadorna ökar med tio procent, samtidigt som cyklingen ökar tjugo procent. Då har cyklingen blivit säkrare, trots att mindre nogräknade aktörer ensidigt påtalar att cykelskadorna ökar.

Myndigheten Trafikanalys gör resvaneundersökningar som visar att cyklingen tyvärr minskar i Sverige. Det är såklart tråkigt för alla som gillar cykel, men ur ett snävt trafiksäkerhetsperpektiv kan det vara riktigt dåligt. Det kan göra att tramsåtgärder kan utmålas som framgångsrika. Ökat hjälmbruk kan till exempel påstås ha minskat skallskadorna. Men om cyklingen minskat i samma takt, så kan resultatet i själva verket vara att risken för skador inte minskat alls.

Det är trist att vi inte lyckas öka cyklingen i Sverige. Men jag är ändå glad att ITF/OECD tar upp risk per kilometer i sin rapport, för med det måttet kan man effektivt förbättra cykelsäkerhet och hälsa.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

tisdag 4 april 2017

OECD: Säkerhet i mängden är bra men otillräckligt

I serien av cykelsäkerhetsåtgärder som inte ligger på sandlådenivå kommer vi idag till punkt två! International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning, har alltså inventerat evidensen och förespråkar bland annat:

Recommendation 2: Insufficient evidence supports causality for the “safety in numbers” phenomenon – policies increasing the number of cyclists should be accompanied by risk-reduction actions.

Här noteras det väl etablerade mönstret safety in numbers eller säkerhet i mängden. När fler cyklar så ökar cykelskadorna i en lägre takt, vilket innebär sänkt skaderisk när man cyklar. Men det är inte klarlagt vad fenomenet beror på. Det kan handla om att när cykling ökar så lär sig trafikanterna att förvänta sig cyklister och lär sig hantera sådana situationer.

Det vore bättre i så fall att tala om medvetenhet i mängden, noterar ITF, och påpekar att man inte kan luta sig tillbaka. Det behövs åtgärder som minskar riskerna för krockar.

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum

Alla inlägg i serien

måndag 3 april 2017

OECD:s rekommendationer för cykelsäkerhet och hälsa


Diskussionen om cykelsäkerhet förs ofta på en vulgär nivå. Prat om hjälm, reflexväst och hörlurar tränger ut en mer systematisk diskussion om cykelsäkerhet och hälsa.

Därför tänkte jag lyfta fram en seriös rapport från International Transport Forum, som är OECD:s trafikavdelning. I rapporten görs 18 rekommendationer, och ingen av dem handlar om hjälmar, reflexvästar eller hörlurar!

Vi börjar väl med en gång? Första rekommendationen är:

Recommendation 1: Where it does not reduce the quality of cycling networks, bicycle facilities should be located away from road traffic when feasible – especially for sections where cars are accelerating (hills, long straightaways).

Cykelinfra ska alltså dras en bit bort från smutsig biltrafik, om det kan göras utan att sänka kvaliteten på cykelnätet. Den här punkten föregås av en diskussion om hälsa och olycksrisk. Hälsa handlar ju inte enbart om skaderisken utan också om nyttan av motion och att förebygga sjukdomar.

När vi ökar cykelsäkerheten måste vi alltså beakta hälsoeffekterna som kommer av att öka cyklingen. Därför är det naturligt att beakta luftkvaliteten när man bygger cykelinfra, så länge det inte innebär omvägar för cyklister.

Visst var det här roligt? Och det finns ytterligare 17 spännande punkter i rapporten att se fram emot. Jag ska skriva om dem var för sig under de kommande dagarna!

Cycling, Health and Safety. International Transport Forum