söndag 4 juli 2010

Fotgängare räknas inte när de skadar sig på trottoaren

Enligt Göteborgs trafiksäkerhetsrapport får cyklister lika många allvarliga trafikskador som alla fotgängare och bilister sammanlagt. Det tyckte jag var förvånande. Och visst. Det visade sig att man räknat bort så kallade fallolyckor, vilket är när fotgängare ramlar på gångbanor utan att ett fordon är inblandat. Då är det ingen trafikskada. Däremot, om en cyklist ramlar på precis samma sätt, utan att kollidera med en annan trafikant, så räknas det som en trafikskada, eftersom ett fordon (cykeln) är inblandat!

Det är tydligen praxis att räkna så, men Göteborgs trafikkontor satte ribban högre och gjorde en särskild redovisning för fallolyckor. Räknar man med fallolyckorna så står fotgängare för 48 % av alla allvarliga trafikskador i Göteborg, cyklister 23 %, bilister 14 %. Av 90 omkomna trafikanter blev 19 % överkörda av bilister, medan 43 % var bilister själva.

GP: Cyklisten lever farligt i stan
Av de 3 618 cyklister som uppsökte sjukhus var drygt 10 procent allvarligt skadade. Det motsvarar ungefär lika många som bilisternas och fotgängarnas sammanlagda allvarliga skador.

Historik, kunskap och analys för trafiksäkerhetsprogram 2010-2020. Trafikkontoret Göteborgs kommun 2009 (PDF) (sidorna 59 och 76)
Definitionen av en trafikolycka förutsätter att minst ett vägtrafikfordon är inblandat i olyckan. Därför räknas inte olyckor med fotgängare som faller och skadar sig till gruppen trafikolyckor även om olyckan skett på t.ex. en gångbana eller gata. Men eftersom dessa olyckor sker i miljöer som Trafiknämnden i allmänhet har ansvar för finns det starka skäl att behandla dem i rapporten.


Många fallolyckor drabbar äldre kvinnor

Många fallolyckor drabbar dessutom äldre kvinnor, vilket kan antas hänga ihop med benskörhet. Benskörhet går att förebygga... till exempel genom att få daglig motion!

Ett bra exempel på att definitioner är viktiga! Två andra luriga termer är "allvarlig trafikskada" och "svår trafikskada".

Hur allvarlig är en allvarlig skada?
Trafikverket använder termerna lindrigt skadad, svårt skadad samt omkommen. Svårt skadad betyder att man får hjärnskakning eller läggs in på sjukhus. Det gör att många cyklister blir "svårt skadade" eftersom de får hjärnskakningar och läggs in en natt för observation (cirka 30 % av skadade cyklister).

Trafikverket: Definitioner inom statistiken

I rapporten från Göteborgs trafikkontor är det kanske ännu värre eftersom man använder en massa värdeord: lätt, måttlig eller allvarlig skada. Dessa baserar sig på skalan ISS, injury severity score, som i sin tur bygger på en annan sifferskala, AIS. AIS betyder abbreviated injury scale och går ut på att man sätter en siffra den svåraste skadan på varje kroppsdel. AIS-talen bygger i sin tur återigen på värdeord: lindrig, moderat, allvarlig, svår skada. Värderingar utklädda till vetenskap.

Möjligen kan ISS-skalan användas till att jämföra trafikskadefall med varandra, men idag är det fler som dör eller skadas av välfärdssjukdomar än av trafikolyckor. Till exempel drabbas 30 000 personer av stroke/hjärnblödning varje år i Sverige, mot 1100 cyklister som får hjärnskakning (knappt 30% av cyklisterna bär hjälm). Risken för stroke minskas genom att få daglig motion, till exempel att gå eller cykla till jobbet. Men fotgängare och cyklister i Göteborg får fler allvarliga skador än bilister, enligt ISS-skalan.

Därför borde man använda en mer objektiv värderingsskala, som antal vårddagar per skadefall, eller antal skadefall som leder till bestående men. Trafikskadorna måste kunna sättas i relation till välfärdssjukdomarna.

Inga kommentarer: