tisdag 4 juni 2019

Efter hjälmkampanjer: färre hjälmbrukare

Ökat hjälmbruk ses ofta som ett sätt att öka cykelsäkerheten, nu senast i Trafikverkets sk Aktionsplan. Även Danmark har erfarenhet av detta, se längre ned.

Men vad är effekten av hjälmkampanjer? Sedan mitten av nittiotalet har hjälmbruket bland barn ökat från ca 35% till ca 65%. Samtidigt har cyklingen till skolor halverats. Det innebär att antalet cyklande barn med hjälm faktiskt har minskat, eftersom antalet cyklister minskat fortare än hjälmbruket har ökat. Tabellen nedan visar cykeltrafiken till skolan indexerad till mitten av nittiotalet. Källhänvisningar efter texten.

cykel-trafikandel hjälmbrukcyklister med hjälm
1990-talet1,0035 %0,35
2010-talet0,5265 %0,34

Det hävdas ofta att cyklingen minskat på grund av ökade avstånd till skolan. Myndigheten Trafikanalys har studerat nationella resvaneundersökningar och bekräftat att det är färre barn som bor inom en kilometer från skolan. Men de har också sett på andelen barn som bor 1-5 km från skolan, och konstaterar att denna andel ökat något. Då en kilometer kan anses som gångavstånd, medan 1-5 km kan ses som cykelavstånd, finns fog för påståendet att andelen barn inom cykelavstånd inte minskat utan faktiskt ökat sedan 90-talet. Om avståndet är en betydande faktor bör cyklingen till skolor alltså ha ökat, inte minskat.

Men har inte hjälmbruket stigit på frivillig basis som resultat av medvetna föräldrar? Nja, sedan slutet av åttiotalet har det bedrivits hjälmkampanjer i syfte att öka hjälmbruket. Sedan 2005 är det förbjudet för barn upp till 14 år att cykla utan hjälm. Då barn inte bötfälls kan lagen ses som en fortsättning på hjälmkampanjerna.

Hjälmkampanjerna är naturligtvis mycket selektiva beträffande vilka fakta som presenteras. Därför känner få personer till att när olyckan väl sker är gående och bilister lika benägna att få en skada mot huvudet som cyklister, att cykling är lika säkert som att gå, eller att cyklister lever längre pga hälsosamt.

Hjälmkampanjerna har alltså minskat antalet cyklister med hjälm, samtidigt de gett allmänheten en skev bild av faran med cykling.

Källor:

Aktionsplan för säker vägtrafik 2019–2022 - Åtgärder som 14 myndigheter och aktörer avser att vidta för ökad trafiksäkerhet. TrafikverketDe korta cykelresorna blir allt färre. Trafikanalys
– En förändring är att barn och unga cyklar drygt 40 procent kortare och skolresorna på cykel har blivit 48 procent färre, fortsätter Tom Petersen.


Tabellen rättades 22 juni 2019 och visar nu endast cykling och hjälmbruk bland barn som cyklar till skolan.

tillägg 2021-07-12:

Samma i Danmark

Danmark har ingen hjälmlag, men till följd av hjälmkampanjer och mediedrev om cykelsäkerhet har hjälmbruket ökat. Föräldrar har beskurit barnens självständiga rörelsefrihet. Skjutsning i bil fördubblades under nittiotalet, och hälften av denna ökning tros bero på nya värderingar och en mer negativ inställning till cykling.

Cyklingen utvecklades fint på åttiotalet, och hjälmbruket låg nära noll. I Børneundersøgelsen 1993 intervjuades 1000 barn med sina föräldrar om vilka resor de gjorde en viss dag. Undersökningen visade att andelen cykelresor till skolan hade ökat från varannan till två tredjedelar sedan den föregående undersökningen, Omnibusundersøgelsen 1978. I denna intervjuades 3895 personer i åldern 16-99.

Men utvecklingen bröts, och till åren 1998-2000 visade en nationell resvaneundersökning att cyklingen hade fallit tillbaka till samma nivå som 1978. Under samma tid ökade hjälmbruket och bilskjutsandet från låga nivåer, bägge till cirka 10 procent.

Källa: Sikre skoleveje. En undersøgelse af børns trafiksikkerhed og transportvaner

Inga kommentarer: