fredag 17 mars 2017

Lika lön för lika arbete


När EU mäter löneskillnader mellan kvinnor och män så beaktas inte att de arbetar med olika saker. Självklart bör kvinnor och män få lika lön för lika arbete, men statistiken verkar inte ge något stöd för att kvinnor får lägre lön för samma jobb.

Och när Arbetsmiljöverket mäter dödsfall på arbetet så visar det sig att män dör i långt större utsträckning på jobbet än vad kvinnor gör. Att män har farligare yrken kan förklara varför de tjänar mer pengar när de jobbar.

Arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik. Arbetsmiljöverket

Hur vi får bukt med löneskillnaderna mellan kvinnor och män i EU. Europeiska kommissionen
Inom EU kallas löneskillnaderna mellan kvinnor och män officiellt för ”den ojusterade löneklyftan mellan könen”, eftersom man vid beräkningen inte tar hänsyn till alla faktorer som påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män, exempelvis skillnader i utbildning, arbetsmarknadserfarenhet, antal utförda arbetstimmar, typ av arbete osv.

söndag 5 februari 2017

Missuppfattningar och fel runt polisens böteslista för cyklisterCyklisternas olyckor beror sällan på sina regelöverträdelser, visar forskning

På cykelforum finns många som tycker om att dela en lista på bötesbelopp för cyklister. Bötesbeloppen stämmer men det finns flera fel och missuppfattningar som verkar följa med böteslistan.

Böter gör dig inte säkrare
En vanlig missuppfattning är att trafiken blir säkrare om cyklister blir bättre på att följa reglerna. Men forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och studier från Folksam och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar tvärtom att olyckorna sällan beror på att cyklisterna bryter mot reglerna.

Stoppa rikspolisens häxjakt på cyklister. Krister Isaksson på Expressen Debatt

Cykelbana inte alltid säkrare
En annan vanlig uppfattning är att det är säkrast för cyklister att hålla sig på cykelbanan. Det är böter på 500 kr för att bryta mot detta. Men ibland kan det vara säkrast att cykla på körbanan bland bilisterna, eftersom cykelbanan är dåligt underhållen eller helt enkelt undermålig. Riksdagens trafikutskott har därför sagt att cykelbanetvånget bör avskaffas.

Många cykelbanor i tätort är dubbelriktade trots att all forskning, och myndigheternas egen handbok, säger att de ska vara enkelriktade på ömse sidan gatan. Detta för att förbättra samspelet mellan cyklister och andra trafikanter i korsningar. Den så kallade GCM-handboken utges av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Där rekommenderas att dubbelriktade cykelbanor i stadsmiljö bör byggas om till enkelriktade.

Cykelfrågor. Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU5
Tillkännagivande om att se över möjligheten för cyklister över 15 år att använda körbana trots att det finns cykelbana

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus (PDF).
Anledningen till att dubbelriktade är mindre säkra än enkelriktade, är att de ger dålig säkerhet i korsningar där samspelet mellan fotgängare, cyklister och bilister försvåras.

Cykling mot enkelriktat ofta riskfritt
Att cykla mot enkelriktat ger 500 kr i böter. Men många gånger går det utmärkt att cykla mot enkelriktat och därför har många enkelriktade gator skyltats om så att cyklister för köra åt båda hållen.

Nu får du cykla mot enkelriktat. Göteborgs-Posten

Cyklister är inte mer utsatta än fotgängare
Polisen i Halland skriver på sin sida att de fokuserar på cyklister eftersom dessa är den mest olycksdrabbade trafikantgruppen. Men det stämmer inte heller, för fotgängare är en större skadegrupp. Anledningen till detta missförstånd är att fotgängare nästan bara betraktas som trafikskadade när de blir påkörda, och nästan aldrig när de trillar i en fallolycka. Cyklister däremot räknas som trafikskadade oavsett om något annat fordon var inblandat.


Trafikskador och fallskador bland barn i Sverige

Det syns i Socialstyrelsen patientregister, där fotgängares så kallade fallolyckor är fler än alla trafikolyckor med fordon sammanlagt. Ibland antecknar sjukvården att fallolyckan skedde i trafikmiljö, men oftast läggs de bara i kategorin "övrigt" och kommer då inte till polisens kännedom.

Rött ljus för NTF:s påstående om cykelsäkerhet. Ecoprofile

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen

Ökat hjälmbruk ger inget avtryck i skadetalen
Vuxna som cyklar med barn utan cykelhjälm kan få böta 500kr. Men när olyckan väl sker så är cyklister inte mer utsatta för skallskada än gående och bilister. Ökat hjälmbruk har inte påverkat detta. Samma utveckling syns i andra länder med hjälmlagar. Så man kan fråga sig vad nyttan med denna bot är.


Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn - Trafiktekniska Föreningens tidskrift Reflexen

No clear evidence from countries that have enforced the wearing of helmets. British Medical Journal


Till sist, här kommer polisens böteslista direkt från hemsidan:
Reflexer räddar liv! Böteslistan på Polisen.se

söndag 4 december 2016

Hjälmförbud vid höjd risk för skallskada!

En man med krockkuddehjälmen Hövding gick nerför trappan till sin cykel. Hjälmen löste ut, och ska då kasseras. Men mannen får ingen ersättning, trots att hjälmen löste ut felaktigt. Detta eftersom hjälmen ska vara avstängd vid gång och endast slås på vid cykling.

Det är ganska lustigt, eftersom cykling är lika säkert som att gå, räknat som omkomna per kilometer. När olyckan väl sker så är fotgängare precis lika benägna att slå i huvudet som cyklister. Dessutom är just gående i trappor mer utsatta för skallskador, när olyckan väl sker, än vad cyklister är. Det fann jag när jag fick data ur Socialstyrelsens patientregister.

Vore Hövding och andra hjälmar anpassade efter faktiska risker skulle de främst användas av gående i trappor. Men hjälmtillverkaren förebrår kunden och säger att han borde läsa handboken ordentligt.

Socialstyrelsen har uppmärksammat problemet med fallskador. Men de säger inte att man ska springa till närmaste butik och köpa en platspersedel att ha på huvudet. Istället rekommenderar de balansträning och fysisk aktivitet, särskilt för äldre. Halkbekämpning på vintern nämns också.

Gick i trapphuset – då utlöstes Hövdingen. StockholmDirekt

Cykling är lika säkert som att gå. Erik Sandblom

Effekter av ökat bruk av cykelhjälm bland barn. Reflexen - min artikel i Trafiktekniska föreningens tidskrift
Fallolyckor i trappor (ICD-10 kod W10.4, W10.8 eller W10.9) är medräknade eftersom gång- och cykelbanor ibland omfattar trappa för fotgängare och ramp för cyklister, exempelvis vid planskild korsning av järnväg eller större väg. Det finns 2536 sådana skadefall i mina data. För 73% av dem var huvuddiagnosen, alltså den svåraste skadan, en skada mot huvudet. Det är högre än någon annan trafikantgrupp.

Fler dör av fallolyckor. Socialstyrelsen
I samma rapport, Öppna jämförelser 2015, lyfts även exempel fram på hur det framgångsrikt går att förebygga fall på individ och befolkningsnivå. Det preventiva arbetet kan vara fysisk aktivitet och balansträning för äldre, tillgänglighetsanpassning, snöröjning och sandning, regelbundna läkemedelsgenomgångar och synundersökningar.

måndag 21 november 2016

En fin cykelfilm


Se filmen: Nu har hela nya super-cykelstråket öppnat - så säger experten

Här visar cykelexperten Krister Isaksson en breddad och uträtad cykelbana i Stockholm som han har varit med om att bygga. Det är så många rätt:

Det går att cykla i bredd och föra ett samtal, precis som man kan göra i bil eller buss. Bra inte minst för små barn som kan cykla bredvid sina föräldrar.

Det behövs inte hjälm eller reflexväst. Du kan ha dina vanliga kläder, precis som när du åker bil eller buss.

Den här cykelbanan är en del av ett prioriterat cykelstråk, och då måste cykeltrafik inte alltid vara underordnat gångtrafik. Precis som man gör med buss och bil kan man bestämma att prioritera framkomligheten för cyklister och minska antalet övergångsställen.

Precis som med bil- och busstrafik är bra infrastruktur en mycket viktig pusselbit om cykeltrafiken ska nå sin potential.

söndag 23 oktober 2016

När normer krockar med statistik

The Moment We've All Been Waiting For

Allt färre barn går eller cyklar själva till skolan. Detta trots att trafiken är säkrare än någonsin, och trots att två av tre elever bor inom sex kilometer från skolan, lika många som på nittiotalet.

Men människor fattar inte alltid rationella beslut. Amerikansk forskning visar att folk uppfattar risken olika för barn som lämnats ensamma, beroende på om de hade moraliska invändningar mot anledningen till att barnen lämnats ensamma. Till exempel om ett barn lämnas ensamt i en bil för att mamman blir påkörd och blir medvetslös, så uppfattas risken som låg. Men om mamman lämnar barnet ensamt i bilen för att träffa en älskare, så uppfattas barnet vara i fara.

Det visar att folk blandar in moraliska aspekter även när de är helt irrelevanta för barnets säkerhet.

I en intervju resonerar forskarna om varför barn alltmer sällan lämnas att utforska sin omgivning utan vuxnas sällskap. De spekulerar i att det är en rundgång av dålig riskuppfattning och moraliserande. Det börjar med att folk blir rädda och bildar en norm som säger att barn inte ska lämnas ensamma. När den normen bildats, så anpassar folk sin riskuppfattning till den nya normen och överskattar risken ännu mer. Man kan tänka sig att en sådan rundgång kan skapa snabba sociala förändringar, vilket kan förklara varför dagens föräldrar gick själva till skolan men inte tillåter sina barn att göra samma sak.

Well, the explanation we give in the paper is in terms of what we call the "feedback loop." The idea is that something (probably the availability heuristic) increased perceptions of risk to the point that a social norm against leaving children alone emerged. But once that norm was in place, moral outrage at those who violate the norm and inflated estimates of risk started reinforcing one another. That is, people increase their estimates of risk to better justify or rationalize the moral outrage they feel toward those who violate the norm, those higher estimates of risk provoke even more condemnation of parents who violate the norm, which elevates risk estimates still higher, and so on. That is a recipe for extremely rapid social change, and we suspect that the same feedback loop may operate in a variety of other domains.

Why Do We Judge Parents For Putting Kids At Perceived — But Unreal — Risk? National Public Radio

Thomas, A.J., Stanford, P.K. & Sarnecka, B.W., (2016). No Child Left Alone: Moral Judgments about Parents Affect Estimates of Risk to Children. Collabra. 2(1), p.10. DOI: http://doi.org/10.1525/collabra.33

onsdag 5 oktober 2016

Välkommet lappkast från If


Foto If

Jag och Cyklistbloggen riktade kritik mot försäkringsbolaget If för deras lite löjliga "cykelforskning" för några år sedan. If:s linje var att cyklister som skadar sig får skylla sig själva eftersom de kör på bilar (!) och har hörlurar. Faktum är att cyklister med hörlurar hör lika bra som bilister med radion avstängd och rutorna uppe.

Därför är det glädjande att If tycks ha gjort ett lappkast. Tillsammans med Cykelfrämjandet har de manat kommunerna att ploga snön från cykelbanorna först, eftersom det är lättare att köra bil i 10cm snö än att cykla. Alldeles nyligen, 27 september, gjorde If tio förslag för säkrare cykling. Och ingen av dem handlar om hjälm!

De tio förslagen är alla inriktade på trafiksystemet och inte på individuella trafikanter. Det är bra eftersom människor ibland gör fel, även om man tjatar på dem. Att utforma systemet efter människorna är därför mycket smartare än tvärtom.

Mina två favoritförslag handlar om förarsikt ur lastbilar och trafikutbildning av skolbarn. Lastbilshytter måste utformas så att chauffören kan se, även vid högersväng. Och barn har glädje av trafikutbildning som är anpassad till deras utveckling.


Nu finns If’s presentation av ”cykelolyckorna” online. Cyklistbloggen

Försäkringsbolaget If och Cykelfrämjandet:”Ploga cykelvägarna först”. Cyklistbloggen

Nej till försäkringsbolagens tramsforskning!. Eriks Sandbloms blogg

Förslag för bättre cykling. If försäkring

tisdag 20 september 2016

Vanligt och motsägelsfullt åsiktspaket om trafik och hälsa

Nya cykelbanor ökar cyklandet
Nya järnvägar ökar tågresandet
Skrämselkampanjer minskar rökandet

Men:
Nya motorvägar ökar inte bilismen
Hjälmkampanjer minskar inte cyklingen

Lite motsägelsefullt tycker jag!